นอกจากการเล่นหุ้น ซื้อกองทุน และการออมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว การทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของการออมเงินที่กำลังได้รับความสนใจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทประกันหลายแห่ง ต่างคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผู้สูงอายุออกมาสร้างสีสันและแข่งขันกันมากมาย จนแทบจะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวครับ

             ดังนั้น สำหรับผู้สูงอายุหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาและคิดจะทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ แต่ยังไม่รู้จะเลือกอะไรที่ไหนดี ลองดูข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้ก่อนครับ กับ 8 ประกันชีวิต ที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ

1. โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) 

ประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ ตัวนี้ เจ้าของคือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)  เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) และสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

จุดเด่นของประกันตัวนี้ก็คือ เป็นประกันที่คุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 3,000,000 บาท หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ และคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย อีกทั้งยังได้รับเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2,500 บาท หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ  และรับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันนี้ ที่ผู้สูงอายุควรทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก็คือ
– อายุของผู้เอาประกันภัย : 50 – 75 ปี
– เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือก
– ระยะเวลาเอาประกันภัย : แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ครบอายุ 90 ปี
– ระยะเวลาเอาประกันภัย : สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ครบอายุ 90 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ 75 ปี
– การชำระเบี้ยประกันภัย : สามารถชำระได้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี
– การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
– แบบประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
– กรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป หรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา จะได้รับเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
– ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร
– รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,500 บาท สูงสุด 365 วัน และรับเพิ่มเป็น 2 เท่าเมื่อรักษาตัวในห้อง ICU นานสูงสุด 7 วัน

ผลประโยชน์

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สำหรับข้อยกเว้นความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) มีทั้งหมด 14 ข้อ เช่นไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจรจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย เป็นต้น

ส่วนข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ทุพพลภาพถาวร การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

ผู้สูงอายุที่สนใจประกันชีวิตตัวนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.muangthai.co.th/th/whole-life-insurance/senior_hbpa หรือติดต่อ Call Center 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง  

2. ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตอาวุโสโอเค (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นอีกหนึ่งประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ โดยเจ้าของคือ บริษัท เอไอเอ จำกัด ซึ่งจุดเด่นผลิตภัณฑ์คือ สมัครได้ง่าย โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ ทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 70 ปี เบี้ยประกันแผนต่ำสุดเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท โดยจ่ายเบี้ยประกันเท่าเดิมตลอดอายุสัญญา อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตอีกด้วย 

สำหรับข้อมูลที่ควรทราบสำหรับแบบประกันนี้ก็คือ

แบบประกันภัย :แบบตลอดชีพ พิเศษสำหรับผู้สูงอายุ (ไม่มีเงินปันผล) (เพื่อผู้สูงอายุ)
อายุ :50 – 70 ปี
การพิจารณารับประกัน :การรับประกันโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
จำนวนเงินเอาประกันภัย :ตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท
การชำระค่าเบี้ยประกันภัย :รายเดือน / รายปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย :ครบอายุ 90 ปี
คุ้มครอง :การเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง :คุ้มครองตลอดชีวิต หรืออายุครบ 90 ปี
ผลประโยชน์ :ปีที่ 1 – 2 :ในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ : รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันที่ชำระแล้ว พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีที่ 3 เป็นต้นไป : รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครบกำหนดสัญญา :รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สำหรับผู้ที่สนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 https://www.aia.co.th/th/our-products/life-protection/senior-ok.html หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 – 353 – 6377

3. ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

อีกหนึ่งประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ ที่น่าสนใจคือ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เจ้าของคือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดยสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย ซีเนียร์ สุขใจ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
จุดเด่นของประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้ก็คือ รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา สามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนได้ ทำง่าย โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขในกรมธรรม์หรืออยู่ครบสัญญา รับเงินก้อนสูงสุด 750,000 บาท  

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

– อายุรับประกันภัย 50 – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 90 ปี
– คุ้มครองเฉพาะกรณี “เสียชีวิต” จากทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
– เมื่ออยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 750,000 บาท
– หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2 % ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด
– หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์เหมือนกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย แต่จะได้เพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– เบี้ยประกันภัยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดปีละ 100,000บาท เฉพาะกรณีผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น ส่วนกรณีลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
– ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากการเสียชีวิต คือ การฆ่าตัวตายในปีแรก หรือถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์ และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นเพิ่มเติม เช่น การทะเลาะวิวาท หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/sung-wai-sook-jai/ หรือติดต่อ Call Center 1373 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4. ประกันชีวิต สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ โดยชื่อในกรมธรรม์คือ มาย สบาย แคร์ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ) เจ้าของคือ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

จุดเด่นของประกันชีวิตนี้ก็คือ สบายใจได้ในยามเจ็บป่วย มีเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเล็กแบบไม่นอนโรงพยาบาล รวมไปถึงการผ่าตัดใหญ่ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของแบบประกันที่ควรทราบมีดังนี้
1. อายุรับประกันภัย 50 – 70 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกัน ถึงอายุ 90 ปี
2. เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา
3. มีหลักประกันค่ารักษาพยาบาล : หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ รับเงินชดเชยรายได้ แผนสูงสุด 2,500 บาท/วัน และรับเงินชดเชยรายได้เพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู.
4. รับเงินก้อนเพิ่มเติมเมื่อมีการผ่าตัด โดยแผนสูงสุดรับ 25,000 บาท/ ครั้ง ส่วนการผ่าตัดเล็กที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้ 1 วัน
5. รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิ9 สูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (แผนสูงสุดรับ 750,000 บาท) หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป
6. มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน : สูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (แผนสูงสุดรับ 2,000,000 บาท) เมื่ออยู่ครบสัญญา
7. เบี้ยประกัน ส่วนความคุ้มครองชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร) 

เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

1. ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1 และปีที่ 2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษข้างต้นกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเท่านั้น การจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษตามตารางข้างต้นต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
2. บริษัทจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ ตลอดระยะเวลากรมธรรม์ รวมแล้วไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี จำนวน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

1. ข้อยกเว้นกรณีเสียชีวิต เช่น การฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
2. ข้อยกเว้นกรณีเสียชีวิต เช่น การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2
3. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถ ครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
4. ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ เช่น  การตรวจรักษาที่ยังอยู่ระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
5. ข้อยกเว้นสำหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ เช่น การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่า ใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

สนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/sung-wai-hb/ หรือติดต่อ Call Center 1373 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5. ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ)

หลายคนรู้จัก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แต่อาจยังไม่รู้ว่าที่นี่ก็มีประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ เช่นกัน ในชื่อ ซีเนียร์แฮปปี้ 2 (เพื่อผู้สูงอายุ) โดยรายละเอียดและเงื่อนไขของประกันชีวิตมีดังนี้
– อายุรับประกันภัย 50 – 75 ปี
– ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย ถึงอายุครบ 85 ปี / ถึงอายุครบ 85 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น  50,000 – 500,000 บาท
– การชำระเบี้ยประกันภัย ปีแรกเป็นรายปีเท่านั้น และตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถเปลี่ยนเป็น รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน ได้ 
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจ HIV และไม่ต้องแถลงสุขภาพ
– รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดได้
– ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลของประกันชีวิตตัวนี้เพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocean.co.th/แบบประกันของเรา/เพื่ออนาคตคุณและคนที่รัก/ซีเนียร์แฮปปี้-2-เพื่อผู้สูงอายุ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 207 – 8888

6. ซีเนียร์ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)

ซีเนียร์ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ ที่รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารออมสิน เป็นนายหน้าประกันชีวิต

จุดเด่นของประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุตัวนี้คือ ทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 70 ปี เบี้ยประกันชีวิตคงที่ตลอดอายุสัญญา สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยมีจำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 – 300,000 บาท 
– ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 90 ปี 
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : ครบอายุ 90 ปี
– อัตราเบี้ยประกัน : ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกัน 
– การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี 

ความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
– กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
– กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ผลประโยชน์เงินคืน

– สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

 ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

– ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1 – 2 จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่ม 100% ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
– ปีที่ 3 เป็นต้นไป คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ข้อควรทราบ

ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.gsb.or.th/personals /แบบซีเนียร์-90-90-เพื่อผู้สู/ หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลธนาคารออมสินโทร. 1115

7. กรุงไทย สุขใจวัยเกษียณ

กรุงไทย สุขใจ วัยเกษียณ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารกรุงไทย โดยจุดเด่นของประกันคือ สบายใจด้วยการรับประกันภัยผู้สูงวัย อายุรับประกัน 55 – 99 ปี ให้ความคุ้มครองสูงถึง 500,000 บาท ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาสบายกระเป๋า ให้ผลประโยชน์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูกแตกหัก ค่าเลี้ยงดู ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับดูแลที่บ้านพัก

ข้อตกลงความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
– อุบัติเหตุทั่วไป200,000300,000400,000500,000
– การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย200,000300,000400,000500,000
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000150,000200,000250,000
– ก่อการร้าย200,000300,000400,000500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00010,00020,00030,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน20,00030,00040,00050,000
4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ (เพิ่มเติมจากข้อ 1.)100,000100,000100,000100,000
5. ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (เป็นระยะเวลา 12 เดือน)60,000(5,000 × 12 เดือน)60,000(5,000 × 12 เดือน)120,000(10,000 × 12 เดือน)120,000(10,000 × 12 เดือน)
6. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตรหลานหรือผู้รับประโยชน์ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมถึงการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีละ40,00060,00080,000100,000
และจ่ายต่อเนื่อง 5 ปี รวมเป็นจำนวนเงิน200,000300,000400,000500,000
7. ผลประโยชน์ Nursing Home ค่าจ้างพยาบาลพิเศษสำหรับการดูแลที่บ้านพัก หลังออกจากโรงพยาบาล (ซึ่งต้องนอนเป็นผู้ป่วยในต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง) สูงสุดไม่เกิน 7 วันต่อปีคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรสแตมป์ ต่อปี1,8002,4003,0003,600

สำหรับใครที่กำลังท่านสนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://krungthai.com/th/personal/insurance/non-life-insurance/379 หรือติดต่อสอบถามที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 – 111 – 1111

8. พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์

พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยธนาคารกรุงเทพ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิตและค่ารักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบความคุ้มครอง พีเอเฟิสต์ ซีเนียร์ผลประโยชน์(บาท)
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ, สายตา,การรับฟัง, การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 
  • อุบัติเหตุทั่วไป200,000200,000400,000600,000
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ200,000200,000400,000600,000
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย200,000200,000400,000600,000
2. ชดเชยรายเดือนพักฟื้น HomeCare 12 เดือน กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 
  • อุบัติเหตุทั่วไป5,000/เดือน5,000/เดือน10,000/เดือน20,000/เดือน
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ5,000/เดือน5,000/เดือน10,000/เดือน20,000/เดือน
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย5,000/เดือน5,000/เดือน10,000/เดือน20,000/เดือน
3. ชดเชยค่ากายภาพบำบัดเนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 
  • อุบัติเหตุทั่วไป1,000/วัน1,000/วัน1,000/วัน1,000/วัน
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ1,000/วัน1,000/วัน1,000/วัน1,000/วัน
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย1,000/วัน1,000/วัน1,000/วัน1,000/วัน
4. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)10,00020,00030,000
5. ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)20,00040,00060,000
6. ผลประโยชน์ทุนมรดก กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ    
  • อุบัติเหตุทั่วไป200,000200,000400,000600,000
  • ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ200,000200,000400,000600,000
  • การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย200,000200,000400,000600,000
 
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์/คน/ปี1,5802,0803,4805,080

ผู้ที่สนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/My-Family-and-Me/Bancassurance/BKI/PA-1st/PA-1st-Senior หรือติดต่อธนาคารกรุงเทพ โทร.1333

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจมีเป้าหมายชัดเจนในใจแล้วว่าจะเลือกประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวไหน แต่สำหรับใครที่ยังคงเลือกไม่ถูก ผมจะขอยกตัวอย่างประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ 3 ตัวเด่นๆ ในท้องตลาด มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ไปดูกันครับ

เปรียบเทียบ 3 ประกันชีวิตที่คิดมาเพื่อผู้สูงอายุ

รายละเอียดประกันเมืองไทยวัยเก๋า (เมืองไทยประกันชีวิต)อาวุโสโอเค (AIA)สูงวัยสุขใจ (อลิอันซ์ อยุธยา)
อายุผู้ทำประกันทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 75 ปีทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 70 ปีทำได้ตั้งแต่อายุ 50 – 70 ปี
วงเงินเอาประกันคุ้มครองตั้งแต่ 30,000 – 500,000 บาทคุ้มครองตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาทคุ้มครองตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท (มีเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกๆ 5 ปี)
ระยะเวลาเอาประกัน/คุ้มครองคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี / ชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปีตลอดชีพ หรือถึงอายุ 90 ปี/ชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปัคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี / ชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี
การตรวจสุขภาพไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ผลประโยชน์และความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตคุ้มครองชีวิต สูงสุด 3,000,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย 2 ปีแรก จะได้รับเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแล้วของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) บวกด้วยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกล่าว และในปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญา จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
ปีที่ 3 เป็นต้นไป เสียชีวิตทุกกรณี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หากเสียชีวิตจากเจ็บป่วยในระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่ม 2 % ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด / หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลประโยชน์เหมือนกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย แต่จะได้เพิ่มให้อีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
ผลประโยชน์และความคุ้มครองกรณีอยู่ครบสัญญารับเงินเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ)รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด 750,000 บาท 
เบี้ยประกันเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ แผนความคุ้มครองที่เลือกเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา เบี้ยเริ่มต้นวันละ 6 บาทเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
การชำระเบี้ยประกันรายปี / รายเดือนรายปี / รายเดือนรายปี / รายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมไม่สามารถซื้อได้ไม่ระบุไม่สามารถซื้อได้
การลดหย่อนภาษีได้ไม่ระบุได้

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจเท่านั้นครับ ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังสนใจประกันชีวิตผู้สูงอายุตัวไหน ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจกันด้วยนะครับ

บทความอื่นๆ

ปัญหาท้องอืด เอลเดอร์เชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ดังนั้นสูงวัยมาทำความเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาท้องอืด และมาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารกันครับ
ภาวะเลือดเป็นกรดในผู้สูงอายุ เอลเดอร์เชื่อว่าหลายท่านคงยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ แต่โรคนี้เป็นโรคอันตรายใกล้ตัวอย่างมากที่ผู้สูงอายุไม่ควรละเลย
error: Content is protected !!
Scroll to Top