เพราะประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่าอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุจะมีมากกว่าอัตราส่วนของประชากรช่วงวัยอื่นๆ จะดีกว่าไหม….หากผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพที่ดีและสามารถดูแลตนเองได้นานที่สุด

เป้าหมายของเรา

นำเสนอบทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

เรานำเสนอบทความคุณภาพ จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สำหรับให้ความรู้ เพื่อลดปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ

เราเป็นสื่อกลางช่วยเผยแพร่ ความรู้ให้กับหน่วยงาน และบริษัท

เราสร้างคอนเทนต์ให้กับหน่วยงาน ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ และบริษัทที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ

นำเสนอข้อมูล เพื่อส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้สูงอายุ

เรานำเสนอข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

" ให้เราได้อยู่เคียงข้างคุณ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยห่างไกลโรค มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ "

ช่องทางการติดต่อ สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัทที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับผู้สูงอายุ

error: Content is protected !!
Scroll to Top