หลายท่านมักเข้าใจว่าการให้ผู้สูงอายุหรือพ่อแม่เข้าอยู่บ้านพักผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการสะท้อนถึงว่าลูกหลานไม่สามารถดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อแบบเดิม ๆ ที่ผิด เพราะในปัจจุบัน การเข้าอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเรียกได้ว่า เป็นอีกทางเลือกสำหรับการดูแลผู้สูงวัยยุคใหม่ ในการฟื้นฟูใจ และดูแลร่างกาย เพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ

ในปัจจุบันมีผู้สูงวัยหลายท่านที่เลือกอาศัยอยู่คนเดียว หรือครองโสด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันนี้ หรือมีผู้สูงวัยหลายท่านที่ต้องอาศัยอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และไม่มีเวลาในการดูแลพ่อแม่เป็นหลัก จึงทำให้หลายคนมองทางเลือกในการให้ผู้สูงวัยเข้าอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้มีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ 

แต่ผู้สูงอายุหลายท่านยังคงมีความเข้าใจที่ผิดคิดว่าลูกหลานทอดทิ้ง เอลเดอร์ จึงอยากชวนผู้สูงวัยสร้างความเข้าใจแบบใหม่ให้เข้าสู่ยุคในปัจจุบัน เพราะผู้สูงวัยสามารถเพิ่มทางเลือกให้กับตนเอง และวางแผนคุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมในช่วงบั้นปลายชีวิตของตนเองได้ด้วยเช่นกัน เพราะสูงวัยแบบเราเลือกได้

1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้เริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548  ซึ่งมีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว หลายประเทศทั่วโลกจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของประชาชนสังคมและรัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยได้อย่างมั่นคง ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน เริ่มมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงวัย ในการดูแลตนเอง การพึ่งพาตนเอง รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมของสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเห็นได้จากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจมุ่งเน้นบริการเพื่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การดูแลสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “ที่อยู่อาศัย” 

2. เปลี่ยนภาพจำ และความเชื่อแบบเดิม ๆ ในการเข้าอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงวัยทราบหรือไม่ว่า ? บ้านพักคนชราที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่อดีตนั้น ในปัจจุบันไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไป การตีความหมายของบ้านพักหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่นิยมใช้คำว่าบ้านพักคนชรา หรือบ้านผู้สูงอายุ แต่ได้มีการเปลี่ยนและปรับคุณภาพ บริการ ที่เน้นในการเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือเนอสซิ่งโฮมจำนวนมาก เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และได้มีการเปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมหรือความเชื่อแบบผิด ๆ ว่าการนำพ่อแม่เข้าอยู่ศูนย์ดูแลนั้น คือ การทอดทิ้ง หรือไม่ดูแลพ่อแม่ แต่กลับกลายเป็นว่าการที่ลูก ๆ สร้างทางเลือกใหม่ หรือตัวผู้สูงอายุที่มีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าอยู่ศูนย์ดูแลสำหรับผู้สูงอายุเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ทีมงานเฉพาะทาง การได้รับบริการที่ครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรมบำบัด ทางด้านอาหาร โภชนาการที่เหมาะสม อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เหมาะ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับช่วงวัย จึงเรียกได้ว่าลบภาพจำแบบเดิม ๆ ออกไปที่ได้เปลี่ยนมุมมองว่าการเข้าอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นคือการถูกทอดทิ้ง 

เนื่องจากในบางครั้งการอาศัยอยู่บ้านของตนเองอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุบางท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ ผู้สูงอายุหลายท่านประสบกับปัญหาอุปกรณ์ไม่พร้อม เช่น เตียง หรือห้องน้ำที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ลูกหลานไม่มีเวลาในการดูแลเนื่องจากต้องออกไปทำงานหรือลูกหลาน ไม่มีความรู้ในการดูแล สภาพแวดล้อมที่บ้านไม่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุ การเข้าอยู่ศูนย์ดูแลจึงเป็นอีกทางเลือกที่ผู้สูงอายุใหม่สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของตนเอง

3. “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ” กับแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงวัย  

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งในต่างประเทศและไทย ธุรกิจเอกชนและนโยบายรัฐในการดูแลผู้สูงวัยมักมุ่งไปที่โครงการที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นหลัก เพราะผู้ที่ถึงวัยเกษียณส่วนหนึ่งที่มีงานมั่นคงมีก่อนเกษียณและเงินเก็บสะสม มีแนวความคิดที่จะแยกออกจากครอบครัวมาอยู่ด้วยตนเอง และเชื่อว่าสามารถดูแลตัวเองได้ รวมทั้งไม่ต้องการเป็นภาระให้กับลูกหลาน ตลอดจนมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบอยู่ร่วมกับเพื่อนวัยชราด้วยกัน

โครงการที่พักอาศัยเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อเนิร์สซิงโฮม (Nursing Home) หรือบ้านพักคนชรา แม้จะมีข้อดีตรงที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิต บริการสุขภาพครบวงจร ระบบรักษาความปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงวัย แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกโครงการจะมีคุณภาพและมีบริการครบวงจร ผู้สูงอายุที่พำนักในโครงการเหล่านี้อาจจะมีความรู้สึกเหงา เบื่อหน่าย เพราะพูดคุยกับคนในวัยเดียวกัน ในเรื่องเดียวกัน และในวันๆ หนึ่งไม่รู้จะทำอะไร และเป็นเช่นนี้ทุกวัน ซ้ำซากจำเจ แทนที่จะการใช้ชีวิตในบั้นปลายจะมีคุณภาพ กลับกลายเป็นว่า คุณภาพชีวิตแย่ลง เพราะมีความรู้สึกโดดเดี่ยว ขาดความกระตือรือร้น ขาดความกระชุ่มกระชวยของวัยเด็กของวัยหนุ่มสาวมาเติมให้กับชีวิต 

4. ข้อดีของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นมากกว่าการดูแล 

อย่างที่เอลเดอร์ได้ชวนทำความเข้าใจไปแล้วเบื้องต้นว่าการเข้าอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเน้นเป็นการสร้างทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่ในการเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองได้ และยังเป็นการวางแผนในช่วงบั้นปลายชีวิตของตนเองโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่อยากเป็นภาระพึ่งพิงของใคร แนวคิดนี้จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อดีของการเข้าอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นมีมากกว่าการดูแลหรือความเชื่อที่มีในอดีตว่าผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้เข้าอยู่บ้านพักคนชรา ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไป 

1. มีโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

เนื่องจากในระบบของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นจะมีทีมแพทย์ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญดังนั้นจึงมีการจัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อดูแลคนแก่ที่เข้ารับบริการแต่ละคนโดยเฉพาะได้ ซึ่งทั้งทีมแพทย์และผู้เชียวชาญสามารถรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษา และวางแผนการดูแลร่วมกับคนในครอบครัวของคนแก่แต่ละคนได้ตามความต้องการและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งก็จะมีโปรแกรมที่แตกต่างกันและปรับเปลี่ยนไปตามอาการของโรค

2. มีบริการสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบเหมาะสมกับผู้สูงวัย 

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้น คนแก่แต่ละคนก็จะได้รับการดูแล และบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตลอดเวลา 24 ชั่วโมงจากทางทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการดูแลตรวจเช็คสุขภาพ การบรรเทาอาการเจ็บป่วย การดูแลในเรื่องของอาหารและยา รวมถึงที่ศูนย์ดูแลจะรายงานความคืบหน้าของอาการให้ครอบครัวของคนแก่ทราบด้วย นอกจากนี้ยังมีทีมผู้ช่วยคอยให้การดูแลความสะดวกกับคนแก่ในระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องสำหรับทำกิจกรรม มีพื้นที่ภายนอกกว้างขวางเพื่อให้คนแก่ได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรม

3. มีกิจกรรมนันทนาการดูแลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย 

เมื่อร่างกายเริ่มเข้าสูงวัยสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วอาจส่งผลให้อารมณ์รวมถึงสุขภาพจิตใจของคนแก่นั้นแย่ลงได้ การทำกิจกรรมนันทนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อคนแก่ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเอง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเพื่อเข้าสังคม พบปะผู้คน แบ่งปันความคิดกับคนวัยเดียวกัน มีทั้งกิจกรรมภายใน เช่น การออกกำลังกาย ร้องเพลง ทำอาหาร ปลูกต้นไม้ และทำงานฝีมือ กิจกรรมภายนอก เช่น การท่องเที่ยวระยะสั้นเพื่อให้คนแก่ได้เปลี่ยนบรรยากาศอีกด้วย

4. เป็นทางเลือกใหม่ที่ผู้สูงวัย และลูกหลานสามารถเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีได้

ถ้าเทียบกับการจ้างผู้ดูแลส่วนตัวแบบรายวันหรือรายเดือนแล้ว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุถือว่าคุ้มค่ากว่ามากในราคาที่สามารถกำหนดงบประมาณเองได้ โดยครอบครัวของคนแก่สามารถพูดคุยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับบริการได้เลย อีกทั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุยังมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมาก ๆ 

ศิริอรุณเวลเนส  ทางเลือกใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้อยู่ในระยะพักฟื้นทุกช่วงวัยและการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด VACATION TIME  ที่สร้างสรรค์บรรยากาศของการพักฟื้น ให้เหมือนกับการไปพักผ่อนในวันหยุด มีความผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ ทุกพื้นที่การให้บริการถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครัน พร้อมพื้นที่สาหรับทำกายภาพบำบัด รองรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพกาย

1. บริการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ

การดูแลผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุนั้น ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ทั้งในรูปแบบ การพักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังมีกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด

2. บริการของศิริอรุณเวลเนส

การดูแลผู้สูงวัยจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของศิริอรุณเวลเนส มีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ และกิจกรรมบำบัดเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัย 

  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  • ฟื้นฟูหลังผ่าตัด
  • กายภาพบำบัด
  • กิจกรรมบำบัด
  • ศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
  • บริการบำบัดการฝึกพูด สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง

3. ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : 29 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรติดต่อ 02-227-0554 และ 094-863-4494 หรือ https://siriarunwellness.com/

ที่มาข้อมูล :
https://bit.ly/3zfOfxM
https://bit.ly/3aKY5gU
https://bit.ly/3axiiGI
https://bit.ly/3HbF1ER

บทความอื่นๆ

ปัญหาท้องอืด เอลเดอร์เชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ดังนั้นสูงวัยมาทำความเข้าใจถึงต้นเหตุของปัญหาท้องอืด และมาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารกันครับ
ภาวะเลือดเป็นกรดในผู้สูงอายุ เอลเดอร์เชื่อว่าหลายท่านคงยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ แต่โรคนี้เป็นโรคอันตรายใกล้ตัวอย่างมากที่ผู้สูงอายุไม่ควรละเลย
error: Content is protected !!
Scroll to Top