Uncategorized

ผู้สูงวัยยุคใหม่ สามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยต้องมีการระมัดระวังในการรับข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ
error: Content is protected !!
Scroll to Top